fbpx

תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

1.1. האתר “פנינה סורסקי הכוונה וייעוץ תודעתי ועסקי” (בכתובת   pninasoraski.com ) והאתר “האקדמיה הדיגיטלית פנינה סורסקי” (בכתובת  soraski.academy) הם אתרי אינטרנט המאפשרים רכישת מוצרים דיגיטליים כגון קורסים דיגיטליים, הרצאות, מוצרי שמע, סדנאות, כנסים, הרצאות ועוד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתרים הינם בבעלות פנינה סורסקי  ת.ז 022019970 (להלן:”העסק”) בכתובת: רבי עקיבא 17 ביתר עילית.

1.2. כל הנ”ל נכון גם לגבי דפי הנחיתה המאפשרים רכישת מוצרים של פנינה סורסקי (וביחד ייקראו האתרים ודפי הנחיתה להלן: “האתרים”)

1.3. תנאי שימוש אלו מתייחסים לכל פעולת גלישה ו/או צפייה ו/או קריאה ו/או רכישה ו/או עיסקה ו/או שימוש מכל סוג, יהא אשר יהיה (להלן – שימוש) במידע או במוצרים ו/או בשירותים המופיעים באתרים.

1.4. המונחים “אתה”  או “גולש” או “משתמש” מתייחסים לכל אדם ו/או גוף העושה שימוש באתר.

1.5. “מפעיל האתר” הינו בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מנהלו ו/או האחראי על תפעולו ו/או צד שלישי שהינו בעל זכויות יוצרים על תוכן האתר או על מוצר המוצע לרכישה באתר.

1.6. תנאי השימוש נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות, אך מתייחסים לשני המינים.

1.7. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתרים (להלן “משתתף”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה וכי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.


“פעולה באתר”  משמעה – גלישה ושימוש באתר, לרבות כל פעולת רכישת מוצר ו/או שירות המוצע באתר;

2. אחריות ושימוש

2.1. האתר לא ישא באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים הנמצאים או המתפרסמים באתר. השימוש באתר זה הינו “”AS-IS ויהיה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. 

2.2. אין בתכני האתר משום יעוץ מקצועי ו/או אישי בכל מקרה, ואין להתייחס למידע המופיע בו ככזה.

2.3. סייגים לשימוש בתכני האתר

2.3.1. חל איסור מוחלט לערוך שימוש בתכני האתר לצורך ביצוע פעולות האסורות על פי כל דין במדינת ישראל. 

2.3.2. חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצורך מסחרי, אלא ברשות מפורשת, בכתב ומראש של מפעיל האתר. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר כאמור, לרבות, אך לא רק, לשלוח פרסומות ו/או לפרסם שירותים ו/או מוצרים ו/או תכנים מסחריים בכל דרך. אין לשלוח הודעות פרטיות למשתמשים אחרים המכילות פרסום מסחרי כאמור.

2.4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שכל שימוש במידע ו/או התבססות על האינפורמציה המופיעה בו הוא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש, וכי לא תשמע כל טענה ו/או דרישה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בהתייחס לשימוש כאמור ותוצאותיו הישירות ו/או העקיפות, בין אם גרמו לנזק ישיר ו/או עקיף, במפורש או במשתמע, למשתמש ו/או לצד שלישי.

2.5. מפעיל האתר אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים כל העת, והמידע והתוכן המופיע באתר ניתן לשימוש אישי בלבד, כפי שהם מוצגים (AS-IS) וללא כל התחייבות לנכונותם.

2.6. האתר וכלל התכנים המופיעים בו, בכל צורה ואופן, בין אם בכתוב ובין אם במצג גרפי ו/או צילומי ו/או אחר מוגנים בזכויות יוצרים והינם לשימוש אישי בלבד במגבלות המפורטות בתנאי שימוש אלו. אין לפרסם, להפיץ, להציג, לאחסן, להעתיק, לצטט או לשלוח לצד שלישי בכל דרך תוכן מידע מתוך האתר, אלא בהסכמה כתובה ומראש של מפעיל האתר.

2.7. צדדים שלישיים

2.7.1. ידוע למשתמש כי חלק מהתכנים שבאתר עשוי להיווצר באמצעות גולשים אחרים, אם באמצעות פרסום נושאים ו/או תגובות ו/או דעות באתר ו/או בחלקים ממנו, ואין למפעיל האתר כל שליטה על פרסום תכנים שכאלו.

2.7.2. בכל מקרה, מפעיל האתר אינו אחראי למוצרים ו/או שירותים הניתנים על ידי המפרסמים, ומובהר כי הפרסום הנ”ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד.

2.8. על אף האמור לעיל, מתחייב כל משתמש לנקוט בלשון תרבותית, בלתי פוגענית, שקרית, מעליבה או משמיצה או מאיימת או פוגעת בפרטיות הזולת ו/או גולשים אחרים ונטולת כל סממן פוגעני מיני, גזעני ו/או בלתי חוקי כנגד גולש אחר ו/או קבוצת גולשים ו/או דעה.

2.9. השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

3. רכישת מוצרים

3.1. בעת ביצוע פעולת רכישה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת אחד או יותר מהפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2. מפעיל האתר מתחייב כי פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר העסק ולא יעשה בהם שימוש אחר מלבד קניית המוצר ו/או השירות.

3.3. ידוע למשתמש כי הזנת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן יהא חשוף לצעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.4 אספקת המוצרים ללקוח ישלחו בהתאם למפורט בדף המוצר.

יש הבדל בין מוצרים פיזיים לבין מוצרים דיגיטליים

4. ביטול עסקאות

4.1. כל הרוכש מוצר ו/או שירות באתר יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

4.2. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים, דיסקים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם. למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.

4.3. במקרה של ביטול עסקה של השתתפות בסדנה או כנס – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

4.4. תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, ו/או טובין שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ו/או על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי MP3, וידאו, PDF וכדומה), אלא אם נאמר אחרת בדף הרכישה של המוצר. 

4.5. במידה ובדף הרכישה של המוצר מוצעת אחריות לביטול עסקה בת 14 יום הרי שתקופת הביטול ברכישה של המוצר הדיגיטלי הינה –  עד ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה.

4.6. בכל מקרה, ההחזר הכספי אינו כולל את עמלות הביטול אלא אם נאמר אחרת.

4.7. ביטול של עסקה יעשה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני בלבד לכתובת like4success@gmail.com.

4.8. אחריות יישומית – 

4.8.1. בקורסים או תכנים בהם מוצעת אחריות יישומית יוכל המשתתף לבקש החזר כספי מיד לאחר תום השיעור/השבוע הראשון של (אלא אם נאמר אחרת בדף ההרשמה לקורס) 

4.8.2. ההחזר יוענק למשתתף אך ורק אם יוכיח כי ביצע את כלל המשימות שהוטלו עליו במהלך שבוע

5. שמירה על פרטיות

5.1. פרטים שהמשתמש יזין באתר, ישמשו גם לצרכים סטטיסטים שונים. 

5.2. ידוע למשתמש ובמשלוח הפרטים הוא נותן הסכמתו למפעיל לשלוח לו מעת לעת, הודעות פרסומיות שלו ו/או של שותפיו המסחריים או המפרסמים שלו. בכל עת תישמר לכל משתמש הזכות להסיר עצמו מרשימות אלו.

6. תנאים נוספים

6.1. המפעיל ו/או האתר אינם מתחייבים למכור את המוצרים ו/או השירותים למשתמש ו/או משתמשים ספציפיים; בהתאם:

6.1.1. המפעיל לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

6.1.2. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל את המכירה על פי שיקול דעתו.

6.1.3. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי העסק, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

6.2. מפעיל האתר רשאי לשנות את האתר בכל דרך שימצא לנכון ובכלל זאת להפסיק את פעולתו ללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש בו ו/או לשנות את אופיו, תוכנו וצורתו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעקבות ביצוע פעולה כאמור.

6.3. אם סבור משתמש כלשהו, כי יש בתוכן האתר המפורסם, כדי לפגוע בו ו/או לפגוע במשתמשים אחרים בדרך כלשהי, או שמשתמש אחר ו/או גורם כלשהו פנה אליו בהודעה בעלת אופי מסחרי, עליו לפנות מיידית למפעיל האתר בכתובת הדוא”ל like4success@gmail.com., ולהעלות בפניו את טענותיו, בתוך פירוט מלא של העובדות נשוא התלונה, ומפעיל האתר ישקול בדבר, ויודיע דבר החלטתו. 

6.4  תנאי לרכישה- הלקוח צריך להיות מגיל 18 ומעלה.

6.5 מספר הטלפון לשליחת הודעות 0548003788
נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד